Is de WNT van toepassing op een rechtspersoon of instelling die een WMO-bijdrage ontvangt?

Voor de beoordeling of de WNT van toepassing is op een rechtspersoon of instelling bij de ontvangst van een WMO-bijdrage moet eerst vastgesteld worden of de WMO-bijdrage kwalificeert als een subsidie in de zin van deĀ  Algemene wet bestuursrecht:

  • als de WMO-bijdrage wel kwalificeert als een subsidie, zal onderzocht moeten worden of de subsidie aan het subsidiecriterium van de WNT voldoet.
  • Als de WMO-bijdrage in de vorm van een aanbesteding van goederen of diensten door het bestuursorgaan wordt verleend, is het subsidiecriterium van de WNT niet van toepassing.

Op grond van andere criteria (bijv. het invloedscriterium) kan de WNT los van de WMO-bijdrage een WNT-instelling zijn.