Legt de WNT verplichtingen op t.a.v. niet- topfunctionarissen zonder dienstbetrekking?

Nee, niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen buiten de reikwijdte van de wet. Dat betekent dat ten aanzien van hen de normering en de openbaarmakingsplicht niet van toepassing is.