Moet met ingang van 1 januari 2018 voor toetsing van de bezoldiging van een topfunctionaris aan het bezoldigingsmaximum de bezoldiging uit de functie als topfunctionaris bij de andere WNT-instellingen worden opgeteld (anticumulatiebepaling)?

Ja, als aan de hieronder gestelde voorwaarden wordt voldaan dient een aparte extra toetsing te worden uitgevoerd: de topfunctionaris heeft op enig moment in het kalenderjaar gelijktijdig een functie als leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking bij twee of meer WNT-instellingen, waarvan er ten minste één:

  • op of na 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) óf
  • vóór 1 januari 2018 is ingegaan (formele startdatum van de functie) en vervolgens op of na 1 januari 2018 is verlengd. In dat geval mag de totale bezoldiging (som van de bezoldigingen) van de leidinggevende topfunctionaris in een kalenderjaar niet hoger zijn dan het algemeen bezoldigingsmaximum of een eventueel hoger toepasselijk bezoldigingsmaximum voor dat kalenderjaar.

Deze anticumulatiebepaling geldt alleen voor leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking en dus niet voor functies als voorzitter of lid van een toezichthoudend orgaan of topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Deze anticumulatiebepaling geldt ook als een van die functies een functie betreft, waarin betrokkene, na het neerleggen van een functie als topfunctionaris, nog vier jaar lang als topfunctionaris wordt aangemerkt op grond van artikel 1.1, onder b, 6°, WNT. (In de vraag op de site topinkomens.nl ”Is de WNT nog van toepassing nadat een functionaris zijn functie als topfunctionaris heeft neergelegd?” wordt toegelicht in welke gevallen de WNT nog van toepassing is of blijft nadat een functionaris zijn functie als topfunctionaris heeft neergelegd.)

In aanvulling op de toets van de totale bezoldiging aan het algemeen bezoldigingsmaximum geldt dat de bezoldiging die de betreffende topfunctionaris van iedere WNT-instelling ontvangt afzonderlijk aan het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum moet worden getoetst.