Moet voor de toetsing aan het bezoldigingsmaximum de bezoldiging uit andere functies bij dezelfde WNT-instelling worden opgeteld?

Ja, als de topfunctionaris bij dezelfde WNT-instelling tevens een andere, niet topfunctie vervult, dan mag de som van de bezoldiging voor beide functies het voor de instelling geldende bezoldigingsmaximum of voor een topfunctionaris geldend hoger bezoldigingsmaximum niet te boven gaan.

De bezoldiging voor de functie als topfunctionaris moet in dit geval tevens getoetst worden aan het voor de topfunctionaris individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Voor medisch specialisten geldt dat topfunctionarissen die bij dezelfde zorginstelling tevens werkzaam zijn als medisch specialist, alleen de bezoldiging als topfunctionaris wordt genormeerd, de bezoldiging als medisch specialist telt niet mee voor de toets aan het bezoldigingsmaximum.