Tellen bureau- en bemiddelingskosten mee als bezoldiging? (t/m 2015)

Alle kosten die een instelling verschuldigd is voor het vervullen van de functie tellen mee, met uitzondering van de doorbelaste kosten die bij een functionaris in dienstbetrekking onbelast mogen (artikel 1.1. onder e) worden vergoed. Daarbij is niet van belang of dit bedrag ook naar de betrokken gedetacheerde (of zijn management BV) gaat, of (ook) naar een organisatie die de betrokkene detacheert. Dat betekent dat ook alle bureaukosten eronder vallen, inclusief alle bemiddelingskosten. Omdat met een gedurende een periode in 2014 op deze website geplaatste mededeling de verwachting kan zijn gewekt dat een eenmalige bemiddelingsfee niet onder het bezoldigingsbegrip valt, wordt tot 1 januari 2016 geaccepteerd dat dit specifieke onderdeel van de bureaukosten niet tot de bezoldiging wordt gerekend. Onder eenmalige bemiddelingsfee wordt verstaan: een vooraf bij de opdrachtverlening overeengekomen en eenmalig te betalen vast bedrag voor het vinden van de geschikte kandidaat. Een bedrag dat afhankelijk is van de inzet van de functionaris, behoort daar niet toe.

Bemiddelingskosten verschuldigd aan een bureau dat uitsluitend de bemiddeling verzorgt - en dus niet ook de topfunctionaris detacheert - vallen in zijn geheel buiten de WNT.