Telt een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (ontslagvergoeding) die is opgenomen in een sociaal statuut mee voor de bepaling van de maximaal toegestane uitkering wegens beëindiging van het dienstverband?

Ontslagvergoedingen die opgenomen zijn in een sociaal statuut, vallen niet onder de normering, voor zover die uitkering rechtstreeks, dwingend en eenduidig voortvloeit uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, een ander met vakbonden overeengekomen collectieve regeling of een wettelijk voorschrift.