Wanneer en hoe dient een overschrijding van de maximale bezoldiging gemotiveerd te worden?

Voor topfunctionarissen (ook zonder dienstbetrekking) en niet-topfunctionarissen geldt dat een overschrijding van het geldend bezoldigingsmaximum, te allen tijde in de jaarrekening moet worden gemotiveerd. Het kunnen motiveren van de overschrijding betekent echter niet dat daarmee de overschrijding ook is toegestaan.

Voor topfunctionarissen geldt dat een overschrijding van de maximale bezoldiging alleen wordt toegestaan:

  • Bij toepasselijkheid van het overgangsrecht (artikelen 7.3 en/of 7.3a WNT);
  • Op grond van een ministerieel besluit om een hogere bezoldiging toe te staan (artikel 2.4 WNT); of
  • Bij toerekening van een in het verantwoordingsjaar ontvangen nabetaling aan het eerdere kalenderjaar waarop deze betrekking heeft (artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling WNT).

Bij elke andere motivering voor de overschrijding, is sprake van een onverschuldigde betaling die moet worden teruggevorderd.

Voor niet-topfunctionarissen geldt deze beperking van de toegestane motieven niet, omdat bij niet-topfunctionarissen overschrijding is toegestaan. In het kader van de transparantie moet wel elke overschrijding bij niet-topfunctionarissen inhoudelijk worden gemotiveerd.