Wanneer geldt de WNT voor een gesubsidieerde instelling?

De WNT is van toepassing op in Nederland gevestigde rechtspersonen die voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderjaar meer dan € 500.000 bedragen en ten minste voor 50% deel uitmaken van de opbrengsten van de rechtspersoon in dat kalenderjaar. Vanaf het vierde kalenderjaar is de WNT van toepassing. Uitzondering hierop vormt een NV of BV die een op winst gerichte onderneming drijft. Hierop is de WNT niet van toepassing. Zie artikel 1.3 eerste lid, onder c, WNT.