Wanneer is sprake van een gelieerde rechtspersoon?

Een gelieerde rechtspersoon is een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een NV, BV, stichting of vereniging) die (mede) is opgericht door een rechtspersoon die voorkomt op bijlage 1 tot en met 3 van de WNT. Ook wanneer een rechtspersoon die voorkomt op bijlage 1 tot en met 3 van de WNT één of meer leden in het bestuur of op andere wijze invloed heeft op het beheer of beleid van zo’n privaatrechtelijke rechtspersoon, is sprake van een gelieerde rechtspersoon. Zie artikel 1.1, onder m, WNT. Het betreft anders gezegd organisaties die zelf niet als zodanig onder de WNT vallen, maar wel een relatie hebben met een WNT-instelling uit de semipublieke sector, zoals bijvoorbeeld een dochteronderneming. Werkt een topfunctionaris bij beide instellingen, dan mag de som van de bezoldigingen verkregen bij de semipublieke instelling en bij de gelieerde rechtspersoon, niet meer zijn dan de voor de semipublieke instelling geldende norm of voor een topfunctionaris geldend afwijkend bezoldigingsmaximum. Zie artikel 2.1 vijfde lid, WNT in combinatie met het zesde lid. Anders gezegd, de bijverdiensten van een topfunctionaris bij een gelieerde rechtspersoon tellen mee voor de normering. De normering geldt ook voor instellingen zoals bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onder b, WNT.