Wat bedoelt de WNT met ‘financieel verslaggevingsdocument’?

In de op www.topinkomens.nl opgenomen vragen en antwoorden wordt omwille van de leesbaarheid overal de term ‘jaarrekening’ in plaats van “financieel verslaggevingsdocument” gebruikt. De betreffende antwoorden gelden ook voor alle andere omschrijvingen of benamingen waarmee een financieel verslaggevingsdocument (zoals omschreven in artikel 1.1, onder j,  WNT) wordt bedoeld en waarin de jaarlijkse verslaglegging plaatsvindt van de WNT-gegevens van de WNT-instelling. Als de WNT-instelling niet op grond van andere regelgeving verplicht is een financieel verslaggevingsdocument op te stellen, dan kan de WNT-instelling volstaan met het opstellen van uitsluitend een overzicht van de WNT-gegevens (WNT-document). Dit document dient wel door middel van een controleverklaring door de accountant te zijn beoordeeld (artikel 1.7, WNT).