Wordt een ambtsjubileumgratificatie die wordt uitgekeerd bij einde dienstverband, aangemerkt als een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband?

Nee, een gratificatie wordt tot de bezoldiging gerekend.