Zijn ook subsidies van buitenlandse overheden van belang?

Het gaat uitsluitend om subsidies van Nederlandse overheidsinstellingen (bestuursorganen). Subsidies van buitenlandse overheden, zoals van (organen van) de Europese Unie, zijn niet van belang om te bepalen of een instelling onder de WNT valt.