Publicatie eerste wetsevaluatie WNT en WNT-jaarrapportage

De eerste integrale wetsevaluatie van de WNT en de WNT-jaarrapportage 2014 zijn aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Het pakken van een dossier

De wetsevaluatie geeft inzicht in de uitvoering en effecten van de WNT over de jaren 2013 tot 2015. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk. Aan de evaluatie liggen zes onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport.

De WNT-jaarrapportage 2014 geeft inzicht in de bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De rapportage bestaat uit twee delen: de WNT-jaaranalyse 2014 (een nadere duiding van de bezoldigingsgegevens) en het WNT-overzicht 2014 (het wettelijk verplichte overzicht van bezoldigingen en ontslagvergoedingen boven de norm, uitzonderingen, overtredingen en getroffen handhavingsmaatregelen).

De wetsevaluatie en de WNT-jaarrapportage zijn - met achteliggende onderzoeken, gegevens en overzichten - online te raadplegen via de kennisbank DGBK, op de themapagina Topinkomens.