Voor accountants

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

  • Overzicht
Iemand die een formulier invuld of corrigeerd

De accountant heeft ingevolge de WNT een extra controlerende taak en een meldingsplicht bij een overtreding van de WNT. Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT van kracht.

Controlerende taak

De accountant controleert het financieel verslaggevingdocument van de WNT-instelling. Voor deze controle is het Controleprotocol WNT van kracht. De accountant betrekt in de controle ondermeer:

  • of de instelling onder de WNT  valt (zie het WNT-register en het stappenschema)
  • zo nee: wie van deze instelling topfunctionaris(sen) is/zijn en of de WNT-gegevens van deze topfunctionaris(sen) juist en volledig zijn verantwoord.

De accountant betrekt in zijn controle of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord. Tevens stelt hij vast dat een eventuele overschrijding van de WNT-norm is toegelicht en dat deze toelichting niet in strijd is met het overgangsrecht.

Indien de overschrijding van de WNT-norm niet onder het overgangsrecht valt of er een uitzondering op grond van art 2.4 van toepassing is, controleert de accountant of de instelling het bedrag van de overschrijding heeft teruggevorderd en of deze vordering in het financiële verslaggevingsdocument is opgenomen.

Indien de accountant fouten aantreft in de verantwoorde WNT-gegevens van de WNT-instelling en deze niet kunnen worden gecorrigeerd, dan geeft hij een andere dan goedkeurende controleverklaring en dient hij dit bij de minister van BZK danwel de vakminister te melden.

Er is sprake van een fout indien:

  • de openbaar te maken gegevens niet, onvolledig of onjuist zijn opgenomen in het financiële verslaggevingsdocument
  • bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum geen toelichting is opgenomen;
  • bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum de toelichting in strijd is met het overgangsrecht;
  • bij een overschrijding geen vordering is ingesteld;
  • bedoelde vordering niet is opgenomen in het financieel verslaggevingsdocument.

Meldingsplicht accountant

Naast een controlerende taak heeft de accountant in de WNT een meldingsplicht. Indien bij een overschrijding van de WNT-norm de terugvordering niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, meldt de accountant de vordering aan de minister van BZK of aan de vakminister indien die daarvoor de mogelijkheid biedt, zoals bij OCW en VWS het geval is. Hetzelfde geldt wanneer de vordering nog niet is ontvangen. Indien bij een overschrijding van de norm het bedrag nog niet is terugontvangen, meldt de accountant dat ook.

De accountant kan de melding digitaal doen via het daarvoor bestemde formulier.

Controleprotocol

De accountant controleert het financieel verslaggevingdocument van de WNT-instelling.

De minister van BZK heeft voor de diverse jaren een controleprotocol vastgesteld. Het controleprotocol geeft nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de naleving van de bepalingen van en op grond van de WNT  in betreffend jaar. De taken van de accountant zijn hierin verder uitgewerkt.