Voor accountants

De accountant heeft ingevolge de WNT een extra controlerende taak. De accountant controleert naleving van de WNT door instellingen die onder de wet vallen en heeft een meldingsplicht in het geval van een overtreding van de WNT. Voor de accountantscontrole is een krachtens de wet vastgesteld Controleprotocol WNT van kracht.

Controlerende taak

De accountant controleert het financieel verslaggevingsdocument van de WNT-instelling. Voor deze controle is het Controleprotocol WNT van kracht. De accountant betrekt in de controle onder meer:

  • of de instelling onder de WNT valt (zie het WNT-register en het stappenschema)
  • zo ja, wie de topfunctionarissen van deze instelling zijn en of de WNT-gegevens van deze topfunctionarissen juist en volledig zijn verantwoord;
  • of de normering van de WNT is nageleefd.

De accountant betrekt in zijn controle of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord. Tevens stelt hij vast of een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum is toegelicht en dat deze toelichting niet in strijd is met het overgangsrecht. Indien de overschrijding van het bezoldigingsmaximum niet onder het overgangsrecht valt of er een uitzondering op grond van artikel 2.4 van toepassing is, controleert de accountant of de instelling het bedrag van de overschrijding heeft teruggevorderd en of deze vordering in het financiële verslaggevingsdocument is opgenomen.

Indien de accountant fouten aantreft in de verantwoorde WNT-gegevens van de WNT-instelling en deze niet kunnen worden gecorrigeerd, dan geeft hij een andere dan goedkeurende controleverklaring en dient hij dit bij de minister van BZK te melden.

Er is sprake van een fout indien:

  • de openbaar te maken gegevens niet, onvolledig of onjuist zijn opgenomen in het financieel verslaggevingsdocument;
  • bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum geen toelichting is opgenomen;
  • bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum de toelichting in strijd is met het overgangsrecht;
  • bij een overschrijding geen vordering is ingesteld;
  • bedoelde vordering niet is opgenomen in het financieel verslaggevingsdocument.

Meldingsplicht

Naast een controlerende taak heeft de accountant in de WNT een meldingsplicht. Indien bij een overschrijding van het bezoldigingsmaximum de terugvordering niet in het financieel verslaggevingsdocument is opgenomen, meldt de accountant de vordering aan de minister van BZK. Hetzelfde geldt wanneer de vordering nog niet is ontvangen. Indien bij een overschrijding van het maximum het bedrag nog niet is terugontvangen, meldt de accountant dat ook.

De accountant meldt de overtreding digitaal via het daarvoor bestemde formulier aan de minister van BZK.

Controleprotocol WNT

De accountant controleert het financieel verslaggevingsdocument van de WNT-instelling. De minister van BZK heeft voor de diverse jaren een controleprotocol vastgesteld. Het controleprotocol geeft nadere aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole op de naleving van de bepalingen van en op grond van de WNT in betreffend jaar. De taken van de accountant zijn hierin verder uitgewerkt.