Stappenschema "valt de instelling onder de WNT?"

Volg onderstaand stappenschema om na te gaan of de WNT van toepassing is op de instelling.

A. Is de instelling een bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag B.

Toelichting
Volgens artikel 1.2 WNT is de wet van toepassing op alle krachtens publiekrecht ingestelde instellingen. Dit zijn overheidsinstellingen die bij of krachtens een wet zijn ingesteld. De WNT noemt de volgende instellingen:

 • de rijksoverheid;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de waterschappen;
 • de openbare lichamen voor beroep en bedrijf;
 • de andere lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend;
 • de Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;
 • de andere bij of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (bijvoorbeeld de (openbare) lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Uitgezonderd zijn de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de ambtsdragers in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman (artikel 1.2, tweede lid 2, WNT).

B. Is de instelling genoemd in één van de bijlagen bij de WNT?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag C.

C. Heeft de instelling drie jaar of langer een overheidssubsidie van ten minste € 500.000 per jaar ontvangen en vormt deze subsidie minstens 50% van de jaarlijkse inkomsten en is er geen sprake van een BV of NV die op winst gericht is?

 • Ja: de WNT is van toepassing.
 • Nee: ga door naar vraag D.

Toelichting
Onder de WNT vallen alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, die voor een periode van tenminste drie achtereenvolgende kalenderjaren één of meer subsidies hebben ontvangen, die samen per kalenderjaar ten minste € 500.000 bedragen én tenminste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van deze rechtspersoon in dat kalenderjaar. Hiervan zijn uitgezonderd NV's en BV's die een op winst gerichte onderneming drijven.
Zie artikel 1.3, eerste lid, onder c, WNT.

D. Is de instelling een privaatrechtelijke rechtspersoon met publiekrechtelijke bevoegdheden?

 • Ja, en de uitoefening van die bevoegdheden (openbaar gezag) is de kernactiviteit: de WNT is van toepassing.
 • Nee, ga door naar vraag E.

Toelichting
Privaatrechtelijke rechtspersonen zijn verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen. Als zo’n rechtspersoon openbaar gezag uitoefent en als dat ook de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt, dan valt de instelling onder de WNT. “Openbaar gezag” houdt in dat de instelling op basis van een wettelijk voorschrift kan ingrijpen in de rechtspositie van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. Als het uitoefenen van dat openbaar gezag, zoals het verrichten van keuringen, het verstrekken van vergunningen of uitkeringen, de hoofdtaak van de instelling is, dan valt de instelling onder de WNT. Of het de hoofdtaak is, moet steeds naar omstandigheden worden beantwoord. Voorbeelden zijn De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen en de fondsen bedoeld in artikel 1 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (artikel 1.3, eerste lid 1, onder a, WNT).

E. Is de instelling een privaatrechtelijke rechtspersoon waarin de overheid een of meer leden in het bestuur kan benoemen of op andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid?

 • Ja: de WNT is van toepassing (let op de uitzondering, zie toelichting).
 • Nee, de WNT is niet van toepassing.

Toelichting
Van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.3, lid 1 onder b, van de WNT is onder meer sprake, indien een of meer krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (overheidsorganisaties (artikel 1.2 WNT) krachtens de statuten of ingevolge een schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst ten aanzien van een vereniging of stichting:
a. een of meer leden in het bestuur kunnen benoemen;
b. een of meer leden in het bestuur ter benoeming voordragen;
c. de benoeming van een of meer leden in het bestuur kunnen blokkeren;
d. een of meer leden met stemrecht in een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht) benoemen of kunnen voordragen die alleen of samen een vijfde of meer van de stemmen in dat orgaan kunnen uitbrengen of doen uitbrengen;
e. op een andere wijze invloed van betekenis heeft op het beheer of beleid, vergelijkbaar met de in de onderdelen a tot en met d bedoelde invloed. Uitgezonderd zijn de NV’s en BV’s, de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij en de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland (artikel 1.3 lid 1 onder b WNT).

Conclusie
Als alle bovenstaande vragen met "Nee" zijn beantwoord, dan is de WNT niet op de instelling van toepassing.
Nota bene: Bij wijzigingen in de situatie (b.v. statutenwijziging, wijziging in de financiering) is het raadzaam dit stappenschema opnieuw te doorlopen. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op deze website.