Wat is het bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris zonder dienstbetrekking? (vanaf 2016)

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de normering voor de eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling uit twee onderdelen. Er geldt (1) een absoluut maximum op basis van het aantal kalendermaanden waarin is gewerkt en (2) een maximum uurtarief.

(1) Het absoluut maximum is voor de eerste zes kalendermaanden hoger dan voor de daarop volgende zes maanden (zie artikel 4, eerste lid, Uitvoeringsbesluit WNT voor de geldende bedragen). De totale bezoldiging (overeengekomen/uitbetaalde) mag niet hoger zijn dan het totaal van het maximum over de eerste zes maanden en het maximum over de tweede zes maanden.

(2) Het geldende maximum uurtarief is te vinden in artikel 4, tweede lid, Uitvoeringsbesluit WNT (let op het jaartal). De totale bezoldiging (overeengekomen/uitbetaalde) gedeeld door het aantal uren moet, omgerekend per uur, onder het maximum uurtarief zitten.

Om het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum te bepalen, moet zowel het absoluut maximum als het maximum op basis van het maximum uurtarief worden berekend. De laagste uitkomst van beide berekeningen vormt het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum.

Na twaalf kalendermaanden is het algemene bezoldigingsmaximum of het sectorale bezoldigingsmaximum van toepassing. Zie voor de hoogte van de normbedragen het overzicht met bezoldigingsmaxima voor het desbetreffende jaar.

Voorbeeld met normbedragen zoals deze golden in 2021 en 2022:

Een topfunctionaris zonder dienstbetrekking vervulde in 2021 vier kalendermaanden een topfunctie en in 2022 nog drie maanden. Voor de eerste zes maanden van de functievervulling golden in 2021 en 2022 normbedragen van respectievelijk € 27.700 en € 28.600 per maand, voor de zevende tot en met de twaalfde maand waren € 21.000 en € 21.700 de normbedragen. Het absoluut maximum is voor deze topfunctionaris dan 4 x € 27.700 + 2 x € 28.600 + 1 x € 21.700 = € 189.700. De verdeling van dit bedrag over de zeven maanden is vrij. Zo mag ook per maand een gemiddelde bezoldiging van ca. € 27.100 worden uitgekeerd (€ 189.700 gedeeld door 7).

Het maximum uurtarief bedroeg voor 2021 € 199 en voor 2022 € 206. Stel dat de betreffende topfunctionaris in 2021 400 uur heeft gewerkt en in 2022 300 uur, dan bedraagt het bezoldigingsmaximum op grond van het uurtarief voor 2021 € 79.600,- (400 X 199) en voor 2022 € 61.800 (300 X 206). Voor de gehele periode geldt zodoende op grond van het uurtarief een bezoldigingsmaximum van € 141.400 (€ 79.600 +€ 61.800).