Is het bezoldigingsmaximum een bruto bedrag?

Ja. Het bezoldigingsmaximum is het maximum van de bezoldiging zoals gedefinieerd in de WNT, waarvan het bruto salaris een onderdeel is. Zie ook de nadere toelichtingen op het begrip bezoldiging in de vragen in het onderdeel "Bezoldigingscomponenten" en de vraag  "Wat wordt onder bezoldiging verstaan bij een topfunctionaris zonder dienstbetrekking?" in het onderdeel "Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 2016".