Instelling aan- of afmelden

Via onderstaande formulieren kunt u een WNT-instelling aan- of afmelden voor het WNT-register van het ministerie van BZK.

Het WNT-register

Het ministerie van BZK houdt een register bij van instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Het WNT-register bevat de namen van instellingen ten aanzien waarvan het toezicht op de naleving van de wet wordt uitgeoefend door de Eenheid toezicht WNT van het ministerie van BZK. Andere toezichthouders zien toe op de naleving van de WNT door zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Deze instellingen zijn niet opgenomen in het WNT-register.