Afbouwschema's en rekentool overgangsrecht

Onderstaande pagina's geven inzicht in het overgangsrecht en de wijze van afbouw van de bezoldiging, naar sector.

Bestaande bezoldigingsafspraken boven het bij wet vastgestelde bezoldigingsmaximum, worden gedurende een termijn van vier jaar na inwerkingtreding van de wet of de toepasselijke sectorale normering gerespecteerd. Daarna moet de bezoldiging worden teruggebracht tot het voor de topfunctionaris geldende bezoldigingsmaximum. De wijze waarop het overgangsrecht verloopt en de bezoldiging moet worden afgebouwd hangt af van de impact van sectorale regelgeving en de wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT.

Gesubsidieerde instellingen

Voor gesubsidieerde instellingen, die niet onder één van de specifieke sectoren (en bijbehorende regelingen) vallen, geldt het volgende. Voor instellingen die vanaf de inwerkingtreding van de WNT onder de reikwijdte van de wet vallen, is het algemene overgangsrecht van toepassing op bezoldigingsafspraken die zijn gemaakt voor de inwerkingtreding van de WNT en die hoger waren dan de in 2013 geldende norm (zie overgangsrecht algemeen, schema 1). In alle andere gevallen geldt slechts een behoudperiode van vier jaar conform de hierover gepubliceerde Q&A. Er zijn geen afbouwjaren van toepassing.